Lễ ký kết đồng phân phối dự án Aqua City – Liên Minh N-20